ASOCIACIJOS ĮSTATAI


 

LIETUVOS AKADEMINIŲ LEIDYKLŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Lietuvos akademinių leidyklų asociacija (toliau - Asociacija, santrumpa - LALA) - tai savanoriška Lietuvos akademinių institucijų, turinčių leidyklas arba leidybinius padalinius (toliau leidyklas), asociacija, įkurta Lietuvos akademinių leidyklų susitarimu.

1.2 Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorinių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei potvarkiais, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginiu planu, tarptautiniais susitarimais ir šiais Įstatais

1.3 Asociacijos narėmis gali būti Lietuvos Respublikos akademinės institucijos, turinčios akademinės literatūros leidyklas.

1.4. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi savo antspaudą, einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

1.5. Asociacija yra nepelno organizacija. Gauto pelno ji negali skirstyti savo nariams, jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.6. Asociacijos adresas: K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas.

1.7. Asociacijos pavadinimas anglų kalba - Lithuanian Academic Publishers Association (LALA)

1.8. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.

 

 

2. ASOCIACIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


2.1.1. Asociacijos pagrindiniai uždaviniai:

2.1.2. atstovauti Asociacijos narių interesus valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

2.1.3. skatinti akademinių leidyklų kūrimą, pažangių technologijų ir inovacinių projektų akademinėse leidyklose rengimą ir diegimą;

2.1.4. plėtoti mainus tarp Asociacijos narių;

2.1.5. skatinti leidėjus kelti kvalifikaciją;

2.1.6. skatinti dalyvavimą Europos Sąjungos (ES) programose ir projektuose;

2.1.7. bendradarbiauti su užsienio ir tarptautinėmis leidėjų asociacijomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis.

2.2. Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos veikla:

2.2.1. dalyvauja leidyklų kompiuterizavimo, inovacinių projektų rengimo bei diegimo darbuose;

2.2.2. įvertina bei testuoja Lietuvos ir užsienio tiekėjų siūlomas elektronines leidybos sistemas ir spausdinimo tarnybines stotis, koordinuoja Asociacijos narių ir kitų leidyklų užsakymus joms, kaupia finansinius išteklius, atstovauja suderintiems interesams Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose ir žinybose, užsienio įmonėse, labdaros ir paramos fonduose;

2.2.3. koordinuoja užsienio teikėjų pasiūlymus tarp Asociacijos narių, nagrinėja e.leidinių apsaugos (išsaugojimo) būdus ir galimybes;

2.2.4. nustato keitimosi dokumentais ir elektroniniais ištekliais su kitomis akademinės literatūros leidyklomis tvarką;

2.2.5. skleidžia pažangią patirtį akademinių leidyklų kompiuterizavimo, skaitmeninės informacijos paslaugų kūrimo, vartotojų informacinio aprūpinimo bei leidybinės technikos eksploatavimo klausimais;

2.2.6. dalyvauja leidėjų kvalifikacijos kėlimo programų projektuose;

2.2.7. dalyvauja ES programose ir projektuose, sudarančiuose palankias sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę;

2.2.8. dalyvauja leidyklų bei leidybos ir informacijos specialistų tarptautinių organizacijų veikloje, dvišalių ar daugiašalių sutarčių pagrindu bendradarbiauja su užsienio šalių asociacijomis, konsorciumais ir leidyklomis;

2.2.9. vykdo kitas pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

 

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Asociacija, vykdydama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

3.2. nustatyti savo vidaus struktūrą;

3.3. įstatymų nustatyta tvarka turėti savo atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose;

3.4. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3.5. sudaryti pirkimo ir mainų sutartis Respublikos bei užsienio tiekėjų informaciniams ištekliams;

3.6. steigti įmones ir organizacijas pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą;

3.7. steigti visuomenės informavimo priemones;

3.8. jungtis į Asociacijų sąjungą ir išstoti iš jos;

3.9. įstoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų;

3.10. gali turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems Įstatams.

3.11. Asociacija privalo:

3.11.1 naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ministerijų ir žinybų, užsienio ir Lietuvos labdaros, paramos fondų bei Asociacijos narių gaunamas lėšas tik Asociacijos įstatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal Asociacijos narių numatytas išlaidas;

3.11.2 teikti Asociacijos nariams, leidykloms ir kitoms Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;

3.11.3. tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms, mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

3.11.4. garantuoti finansinį ir statistinį ataskaitų teisingumą;

3.11.5. tvarkyti, apskaičiuoti bei eksploatuoti įsigytus informacinius išteklius Lietuvos Respublikos įstatymo, įstatymų lydimųjų aktų, valstybinių standartų ir kitų norminių dokumentų nustatyta tvarka.

 

 

4. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

4.1. Į Asociaciją gali įstoti ir iš jos išstoti kiekviena Lietuvos akademinė institucija, turinti leidyklą.

4.2. Akademinė leidykla arba institucija, norinti dalyvauti Asociacijos veikloje, pateikia įstaigos vadovo prašymą Asociacijos tarybos pirmininkui.

4.3. Asociacijos taryba, išnagrinėjusi akademinės literatūros leidyklos ar institucijos prašymą ir susipažinusi su šios akademinės literatūros leidyklos veikla, rekomenduoja susirinkimui priimti ją į Asociaciją.

4.4. Susirinkimas atviru balsavimu paprasta balsų dauguma priima akademinės literatūros leidyklą arba instituciją į Asociaciją.

4.5. Akademinė leidykla arba institucija, be pateisinamos priežasties nesumokėjusi metinio nario mokesčio yra svarstoma tarybos posėdyje.

4.6. Taryba susirinkimui gali siūlyti pašalinti akademinės literatūros leidyklą iš Asociacijos narių. Sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma.

 

 

5. ASOCIACIJOS VALDYMAS

 

5.1. Asociacijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – taryba.

5.2. Aukščiausiasis Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas, toliau susirinkimas.

5.3. Susirinkimas:

5.3.1. priima, keičia ir papildo Įstatus;

5.3.2. nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

5.3.3. nustato kolegialių valdymo organų formavimo tvarką, renka jų narius ir juos atšaukia;

5.3.4. nustato tarybos narių skaičių;

5.3.5. nustato Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

5.3.6. sprendžia Asociacijai priklausančių įmonių, visuomeninių informavimo priemonių steigimo tikslingumą, reorganizuoja ar likviduoja Asociaciją;

5.3.7. nagrinėja ir tvirtina Asociacijos metines finansines ataskaitas;

5.3.8. renka Asociacijos prezidentą;

5.3.9. renka ir atleidžia revizorių;

5.3.10. priima ir šalina Asociacijos narius;

5.3.11. nustato buhalterio darbo užmokesčio dydį;

5.3.12. susirinkimą šaukia taryba ne rečiau kaip du kartus per metus;

5.3.13. Asociacijos taryba apie visuotinio susirinkimo šaukimą turi pranešti Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki visuotinio susirinkimo datos. Pranešime nurodoma visuotinio susirinkimo šaukimo laikas, vieta ir darbotvarkė. Pridedami siūlomų svarstyti dokumentų projektai;

5.3.14. susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių;

5.3.15. susirinkimo nutarimai priimami, jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių (atstovų);

5.3.16. balsuojant kiekvienas Asociacijos narys turi vieną sprendžiamąjį balsą. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl asociacijos likvidavimo ar reorganizavimo, kurie priimami 2/3 balsų;

5.3.17. balsavimas visuotiniame susirinkime gali būti atviras arba slaptas. Balsavimo būdą visuotinis susirinkimas nustato kiekvienu atskiru atveju;

5.3.18. jeigu susirinkime nėra kvorumo, Įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių (atstovų) skaičiaus;

5.3.19. neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja Taryba arba ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių;

5.3.20. raštiškame pranešime turi būti nurodyta tokio neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo priežastis, jo laikas, vieta, darbotvarkė.

5.4. Asociacijos kolegialus valdymo organas taryba.

5.4.1. Asociacijos taryba sudaroma iš penkių narių:

5.4.2. vadovauja Asociacijos veiklai tarp visuotinių susirinkimų;

5.4.3. tarybos nariais gali būti tik Asociacijos nariai;

5.4.4. tarybos nariai renkami visuotiniame susirinkime atviru balsavimu;

5.4.5. taryba renkama trejiems metams;

5.4.6. Asociacijos tarybai vadovauja pirmininkas, kurį balsų dauguma išrenka susirinkimas;

5.4.7. taryba balsų dauguma gali išsirinkti ir tarybos pirmininko pavaduotoją;

5.4.8. tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė tarybos narių;

5.4.9. tarybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

5.5. Asociacijos taryba turi teisę:

5.5.1. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos krypčių;

5.5.2. svarstyti Lietuvos akademinių leidyklų plėtros projektus;

5.5.3. sudaryti ekspertų grupes pagal atskiras Asociacijos veiklos kryptis;

5.5.4. svarstyti Asociacijos veiklos ir ūkinės finansinės veiklos metines ataskaitas;

5.5.5. kviesti į posėdžius kitus specialistus, suinteresuotus svarstomais klausimais.

5.6. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija.

5.6.1. Asociacija turi administracijos vadovą ir buhalterį. Buhalterio funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo;

5.6.2. Asociacijos taryba skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos vadovą ir buhalterį.

5.7. Asociacijos prezidentas:

5.7.1. prezidentu gali būti tik juridinio asmens–asociacijos nario atstovas;

5.7.2. prezidentas renkamas trijų metų laikotarpiui ne daugiau kaip dviem kadencijom iš eilės;

5.7.3. prezidentas reprezentuoja asociaciją santykiuose su kitomis organizacijomis;

5.7.4. organizuoja ir vadovauja asociacijos ir jos administracijos darbui;

5.7.5. rengia ir pateikia susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą;

5.7.6. siūlo tarybai sudaryti ir tvirtinti nuolatines ir/ar laikinas komisijas, komitetus, tarybas, sekcijas ar kitokias darbo grupes bei siūlo jų vadovus;

5.7.7. pasirašo sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su asociacijos darbuotojais;

5.7.8. pagal suteiktus įgaliojimus Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose.

 

 

6. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

 

6.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti informacijos ištekliai, elektroninės duomenų bazės, programinė įranga, kompiuteriai ir kitas jos Įstatuose numatytai veiklai vykdyti reikalingas turtas.

6.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

6.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai. Tikslinių įnašų dydį ir jų mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas;

6.2.2. 2 MGL dydžio Asociacijos narių stojamasis įnašas;

6.2.3. 2,5 MGL dydžio Asociacijos narių metinis mokestis;

6.2.4. valstybės, savivaldybių, ministerijų ir žinybų tikslinės paskirties lėšos;

6.2.5. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

6.2.6. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

6.2.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose laikomas lėšas;

6.2.8. lėšos, gaunamos iš kitų teisėtų šaltinių.

 

 

7. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

7.1. Asociacijos finansinę veiklą kartą per metus tikrina revizorius.

7.2. Revizorius renkamas visuotiniame narių susirinkime 3 metams.

7.3. Revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą.

7.4. Tikrina Asociacijos metų finansinę ataskaitą ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus.

7.5. Visuotinio narių susirinkimo ar tarybos pavedimu atlieka neeilinius Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus.

7.6. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba tarybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.

7.7. Visuotiniame narių susirinkime pateikia Asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą.

7.8. Asociacijos administracija ir taryba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

7.9. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

 

 

8. SPRENDIMŲ DĖL ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

8.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Asociacija už filialo ar atstovybės prievoles atsako visu savo turtu. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

8.2. Nutarimą dėl asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo priima asociacijos taryba. Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina prezidentas. Prezidentas skiria ir atšaukia filialo valdymo organų narius, priima kitus sprendimus dėl filialų ir atstovybių veiklos.

 

 

9. REORGANIZAVIMAS

 

9.1. Asociacija gali būti reorganizuota susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti įstatymų numatytais būdais ir tvarka.

9.2. Reorganizuojant asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti revizorius.

9.3. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato susirinkimas.

9.4. Reorganizuota asociacija registruojama įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

10. LIKVIDAVIMAS

 

10.1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:

10.1.1. susirinkimo nutarimas;

10.1.2. faktas, kad liko mažiau negu 3 asociacijos nariai;

10.1.3. teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;

10.1.4. kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti atvejai.

10.2. Susirinkimas ar institucija, nusprendusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

10.3. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

10.4. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

 

 

11. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

11.1. Visi asociacijos pranešimai (išskyrus tuos, kuriuos pagal galiojančius įstatymus privaloma skelbti periodinėje spaudoje) išsiunčiami nariams registruotais laiškais paskutiniu asociacijai žinomu ir naudojamu nario adresu arba elektroniniu paštu.

11.2. Pranešimai apie asociacijos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, taip pat visi kiti skelbimai ir pranešimai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami teisės aktuose nurodytais terminais periodinėje spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) vieną kartą, ir, jei būtina, suinteresuoti asmenys informuojami raštu – registruotais laiškais.

 

 

12. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

 

12.1. Asociacijos įstatai keičiami ir papildomi įstatymų nustatyta tvarka visuotiniame narių susirinkime.

 

 

 

Lietuvos akademinės literatūros leidyklų asociacijos (LALA) įstatai priimti ir patvirtinti 2005 m. balandžio mėn. 21 d. įvykusiame steigiamajame susirinkime.

Prezidentas Vidmantas Labašauskas

 

 

 
 
Prisijungimo vardas
Slaptažodis
 
Naujienų užsakymas